Allied Communications, s.r.o.

Allied Communications, s.r.o.

Kremeľská 2
84110 Bratislava
IČO: 35807181

Informácie o inštitúcii Allied Communications, s.r.o.

 

O nás

Cambridge International School poskytuje študentom od 3 do 18 rokov skutočne globálne vzdelávanie

Cambridge International School ponúka medzinárodné učebné osnovy, pričom si udržiava štandard vynikajúcich akademických výsledkov, podporuje kreatívne vyjadrovanie, osobný rast a pôsobí v duchu služby spoločnosti.

Naši študenti sa tešia:

 • z výchovného, podnetného a bezpečného prostredia, kde ku každému študentovi pristupujeme ako k výnimočnému jednotlivcovi, ktorý oplýva talentom a nadaním. Našich študentov povzbudzujeme k tomu, aby objavili a rozvíjali tento talent a schopnosti a napredovali na ceste k vynikajúcim výsledkom;
 • z možnosti prístupu k znalostiam a zručnostiam, pričom im pomáhame rozvíjať si návyky celoživotného vzdelávania;
 • z možnosti spoznávať rôzne oblasti technológií, športov, umenia a kreativity a rozvíjaniu ich talentu v týchto oblastiach;
 • zo vzdelávania, ktoré zahŕňa skúsenosti a zručnosti z reálneho života, ktoré prispievajú ku kvalifikovanosti a sebavedomiu našich študentov;
 • z integrovania vodcovských zručností do nášho vzdelávania vo všetkých ročníkoch, aby sme tak študentov pripravili na prevzatie vedúcich pozícií v spoločnosti;
 • z atmosféry, v ktorej študenti, učiteľský zbor a rodičia dokážu oceniť a v praxi uplatňujú hodnoty a morálne normy, ktoré prevyšujú voľbu jednotlivca; atmosféry, v ktorej kompetentnosť a charakter sa v žiadnom prípade nevylučujú, ale naopak sú v úzkom vzťahu;
 • z možnosti zapojenia svojich rodičov do ich vzdelávania a ich života v škole. Rodičov považujeme za najdôležitejších partnerov v našom úsilí;
 • z možnosti naučiť sa aspoň tri jazyky, čo im poskytne významný komunikačný prostriedok a pomôže im riadiť sa v dnešnom svete.

História Cambridge International School

Cambridge International School v Bratislave bola založená v roku 2001 (do 1. januára 2012 sa volala Medzinárodná škola v Bratislave – FOREL). Za posledných 10 rokov vzrástla po kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke. Škola má v súčasnosti viac ako 200 študentov z vyše 15 národností, ktorých učia učitelia z 10 krajín podľa medzinárodných učebných osnov, čoho výsledkom sú skutočne globálne zmýšľajúci študenti.

Ešte dôležitejší je rozvoj po kvalitatívnej stránke. Škola sa zúčastnila mnohých súťaží s cieľom testovať úroveň školských a umeleckých výsledkov študentov. Každý rok naši študenti vyhrali 1. – 3. miesta v olympiádach v angličtine, nemčine, písaní esejí, poézii a prírodných vedách. Škola taktiež získala granty v oblasti gramotnosti a divadla. V porovnávacom teste na národnej úrovni „Komparo” sa naša škola umiestnila ako jedna z popredných škôl v krajine, pričom výsledky študentov v oblasti všeobecných znalostí boli v rámci top 3%.

 

Naša vízia a naše poslanie

Vychovávať schopných a zodpovedných občanov , u ktorých sa spájajú vynikajúce vzdelanie s etickými hodnotami tak, aby dosahovali úspech v škole, v práci a v celom svojom živote.

Naše poslanie:

 • Našim študentom ponúkame výchovné, stimulujúce a bezpečné prostredie, v ktorom sa s každým študentom zaobchádza ako s jedinečnou osobnosťou oplývajúcou talentom a rôznymi schopnosťami.
 • Našich študentov podporujeme a nabádame, aby objavovali a rozvíjali svoj talent a schopnosti na ceste k dokonalosti.
 • Našim študentom ďalej ponúkame možnosť prístupu k poznatkom a zručnostiam a pomáhame im rozvíjať celoživotnú schopnosť a ochotu ďalej sa vzdelávať.
 • Naši študenti majú možnosť spoznať rôzne oblasti vedy, techniky, športu, umenia a a zároveň rozvíjať aj svoj talent v týchto oblastiach.
 • Našim učiteľom ponúkame tréningy a ďalšie vzdelávanie, aby svojim študentom mohli poskytnúť výuku na vysokej profesionálnej úrovni.
 • Rozvíjame a podporujeme prostredie, v ktorom študenti, učitelia a rodičia uznávajú a uplatňujú morálne hodnoty a normy, ktoré prekračujú osobné záujmy, prostredie v ktorom sa schopnosti a osobnostné črty v žiadnom prípade od seba neoddeľujú, ale spolu úzko súvisia.
 • Poskytujeme vzdelávanie zahŕňajúce reálne životné skúsenosti a zručnosti, ktoré prispievajú k osobnostnému rozvoju a sebaúcte našich študentov.
 • Kladieme dôraz na účasť rodičov na živote školy a pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Rodičov našich žiakov považujeme za najdôležitejších partnerov v našom úsilí.
 • Prostredníctvom našej nadácie poskytujeme finančnú pomoc a štipendiá, aby sme tak sprístupnili vzdelávanie každému, bez ohľadu na pôvod a majetkové pomery.

1. stupeň základnej školy v Trnave

Vitajte v škole Forel International School v TRNAVE.

Našim žiakom ponúkame:

program predškolskej výchovy pre žiakov vo veku 3-6 rokov a školské vzdelanie pre žiakov 1. – 5. ročníka. Škola každý nasledujúci rok doplní 1 ročník.

Škola v Trnave slúži širšej komunite v Trnave a je ľahko dostupná verejnou či súkromnou dopravou. Nanovo zrenovované veselé a priateľské prostredie školy poskytuje žiakom bezpečné, pohodlné a podnetné miesto na vzdelávanie.

Areál školy v Trnave zahrňuje dve ihriská, knižnicu, počítačovú miestnosť, telocvičňu a úplne novú jedáleň.

Pobočka v Trnave uplatňuje filozofiu výučby, metódy a materiály školy Forel International School. Prosím, kontaktujte nás a poskytneme Vám podrobné informácie.

Kde nás nájdete?

Zobrazit